TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

İLAN BEŞİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Mülkiyeti Belediyemize ait Vardallı Mahallesi Ada:106 Parsel:17’ de kayıtlı 163,07m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ihale edilerek satılacaktır. İhale konusu : Taşınmaz Satışı İhale Tarih ve Saati : 07.10.2022 Cuma Saat 11:00 İlgili Müdürlük / Birim : Mali Hizmetler Müdürlüğü İlgili Adres : Cumhuriyet Mah. Ziraat Bankası Cad. No:17 Beşikdüzü/TRABZON İlgili Telefon : 0 462 871 30 96 İlgili Fax : 0 462 871 30 11 İlgili e-mail : belediye@besikduzu.bel.tr İhalenin Yapılacağı Yer : Beşikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu İhale Türü : Taşınmaz Satışı İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine İstinaden Açık Teklif Usulü 1- Encümen Tarih ve Kayıt No: 12.09.2022 / 76 2- Muhammen Bedeli: 122.500,00 TL. (KDV Hariç) 3- Geçici Teminat: 3.675,00 TL. 4- İhale Şartnamesi: Beşikdüzü Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilir. 5- İhale Dosya Bedeli: 250,00TL. 6- İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenecek Belgeler: a- Tebligat için adres beyanı, b- İkamet belgesi ve Nüfus Cüzdanının aslı, c- Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, 1- Gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, 2- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl için alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 3- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belge, d- İmza Sirküleri, 1- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 2- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, e- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, f- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı olarak ortaklık sözleşmesi, g- Şartname alındı makbuzu, h- Geçici teminat alındı makbuzu, i- İhale şartnamesinin her sayfasını okudum ibaresi ile imzalanmış olması gerekmektedir. 7- İhaleye katılmak isteyenlerin, şartnamesini incelemeleri ve ihale dosyasını şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde 07.10.2022 tarihinde 10:30’a kadar teslim etmeleri gerekmektedir. 8- İhale Komisyonu, gerekçelerini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. NOT: İhale Dosyası mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir. İLAN OLUNUR.

PDF Görüntüle