İŞYERİ KİRALAMA İHALE İLANI

İLAN BEŞİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İlçemiz Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde Şehir Terminalinde mevcut 7 Nolu işyeri Çay Ocağı ve Büfe olarak işletilmek üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesine istinaden açık teklif usulü 18 (On sekiz) ay süre ile ihale edilerek kiraya verilecektir. İhale konusu : Çay Ocağı ve Büfe Kiraya Verilmesi İhale Tarih ve Saati : 07.10.2022 Cuma Günü Saat 11.30 İlgili Müdürlük / Birim : Mali Hizmetler Müdürlüğü İlgili Adres : Cumhuriyet Mah. Ziraat Bankası Cad. No:17 Beşikdüzü/TRABZON İlgili Telefon : 0 462 8713096 İlgili Fax : 0 462 8713011 İlgili e-mail :belediye@besikduzu.bel.tr İhalenin Yapılacağı Yer : Beşikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu İhale Türü : İşyeri Kiralanması İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü Hizmetin yapılacağı yer : Beşikdüzü İlçesi, Fatih Mah., Alparslan Türkeş Caddesi Şehir Terminali 7 Nolu İşyeri İşin Süresi :18 ay 1- Encümen Tarih ve Kayıt No: 12.09.2022 / 77 2- Muhammen Bedeli: 45.000,00 TL. (KDV Hariç) 3- Geçici Teminat: 1.350,00 TL. 4- Kesin Teminat: İhale bedeli üzerinden %6 nispetinde hesap edilip alınacaktır. 5- İhale Şartnamesi: Beşikdüzü Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilir. 6- İhale Dosya Bedeli: 250,00TL. 7- İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenecek Belgeler: a) Tebligat için adres beyanı, b) İkamet belgesi ve Nüfus Cüzdanının aslı, c) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, 1- Gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, 2- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl için alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 3- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belge, d) İmza Sirküleri, 1- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 2- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı olarak ortaklık sözleşmesi, g) Şartname alındı makbuzu, h) Geçici teminat alındı makbuzu, i) İhale şartnamesinin her sayfasını okudum ibaresi ile imzalanmış olması gerekmektedir. 8- İhaleye Katılmak İsteyenlerin, şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde ihale günü saat 11.00’a kadar teslim etmeleri gerekmektedir. 9- İhale Komisyonu, gerekçelerini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İLAN OLUNUR.

PDF Görüntüle