Beşikdüzü Belediyesi İletişim Bilgileri
Facebook Twitter Google + Youtube Vimeo Pinterest

0cak 2014

Bu içerik 9 Ekim 2014 tarihinde Beşikdüzü Belediyesi Basın Merkezi tarafından eklenmiştir.

BEŞİKDÜZÜ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Tarih              :03.01.2014

Birleşim          :1

Oturum          :1

Sayı                :1

 

Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için, 5393 sayılı Belediye Yasasının 25.maddesi ve Belediye meclisi çalışma Yönetmeliği’nin 22.maddesi gereğince Denetim Komisyonuna beş üye seçimi için Osman SAĞLAM, Mustafa Kemal YÜCESAN, Mustafa ÖNCÜ, Osman NEMLİ  ve Gökçe GÖZAÇAN  aday gösterildiler.

Yapılan gizli oy açık tasnif neticesinde Osman SAĞLAM 12 oy, Mustafa Kemal YÜCESAN 12 oy, Mustafa ÖNCÜ 12 oy, Osman NEMLİ 12 oy ve Gökçe GÖZAÇAN 12 oy alarak Denetim Komisyonu üyeliklerine oy birliği ile Belediye meclisinin 03.01.2014 tarihli toplantısının birinci birleşim birinci oturumunda seçilmişlerdir.

 

Ramis UZUN                                   Mustafa ÖNCÜ                                   Hasan GÖREN

Meclis Başkanı                                 Katip Ü ye                                           Katip Üye

Belediye Başkanı                              Meclis Üyesi                                       Meclis Üyesi

 

 

BEŞİKDÜZÜ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Tarih               : 03.01.2014

Birleşim          : 1

Oturum          : 1

Sayı                 : 2

 

Başkanlık makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 30.12.2013 tarihli yazı Belediye Meclisinde okundu.

 

Yapılan görüşme sonunda;

 

Meclis Başkanı ve meclis  üyelerine, Meclis ve Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 5393 sayılı Belediye Yasasının 39.maddesi uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere 5393 sayılı Belediye Yasasının 32.maddesi gereğince huzur hakkı verilmesi hususundaki başkanlık teklifi Belediye Meclisinin 03.01.2014 tarihli toplantısının birinci birleşim birinci oturumunda oybirliğiyle kabul edilmiştir.

 

Ramis UZUN                               Hasan GÖREN                           Mustafa ÖNCÜ

Meclis Başkanı                             Katip Üye                                   Katip ÜYE

Belediye Başkanı                         Meclis Üyesi                               Meclis Üyesi

 

 

BEŞİKDÜZÜ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 Tarih              : 03.01.2014

Birleşim          : 1

Oturum          : 1

Sayı                : 3

Başkanlık Makamından havaleli Mezarlıklar Müdürlüğü ibareli 30 /12 /2013 tarihli yazı belediye Meclisinde okundu.

Yapılan görüşme sonunda:

Cenaze defin ücretlerinin aşağıdaki gibi tespitine belediye Meclisinin 03/01/2014 tarihli toplantısının birinci birleşim birinci oturumunda oybirliği ile kabul edildi.

 • MEZAR AÇMA YERİ
 1. Küçük mezar yeri açma (0-12 yaş arası) :  90,00TL
 2. Büyük mezar yeri açma (12 yaş yukarısı) :150,00TL

 

 • KEFENLEME
 1. Büyük erkek (12 yaş yukarısı) : 130,00TL
 2. Büyük kadın (12 yaş yukarısı) : 150,00TL
 3. 0-5 yaş grubu :   70,00TL
 4. 5-12 yaş grubu :   80,00TL

 

 • CENAZE YIKAMA
 1. 0-5 yaş arası :   50,00TL
 2. 5-12 yaş arası :   70,00TL
 3. Büyükler için 12 yaş yukarısı : 130,00TL

 

 • TABUT
 1. Büyükler (12 yaş yukarısı) : 130,00TL
 2. Küçükler (0-12 yaş arası) :   70,00TL
 3. Büyük tabut (Kapaklı) : 200,00TL

 

 • MEZAR TAHTASI
 1. Büyükler (12 yaş üstü) :  150,00TL
 2. Küçükler (0-12 yaş arası) :    90,00TL

 

 • CENAZE TAŞIMA
 1. Mücavir alan dışı cenaze nakli gidiş-dönüş km başına: 5,00TL
 2. Mücavir alan içi – camiden mezarlığa           : 30,00TL
 3. Hastaneden eve;
 • İlden ilçeye : 100,00TL
 • İlçeden İlçeye :  50,00TL
 • Evden Cami`ye :  40,00TL
 • Bakıma muhtaç kişilerden ücret alınmayacaktır.

Ramis UZUN                                    Hasan GÖREN                                  Mustafa ÖNCÜ

Meclis Başkanı                                   Katip Üye                                           Katip Üye

Belediye Başkanı                               Meclis Üyesi                                       Meclis Üyesi

 

 

BEŞİKDÜZÜ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 Tarih               : 03.01.2014

Birleşim          : 1

Oturum          : 1

Sayı                 : 4

 

 

Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli  26.11.2013 tarih  ve 1360 kayıt  No’lu dilekçe,  Belediye   Meclisinin   06.12.2013 tarihli toplantısında Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11.12.2013 tarih ve 28 sayılı Raporu Belediye Meclisinde okundu.

 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda;

 

Beşikdağ Mahallesi, 526 Ada, 7 nolu parselle ilgili hazırlanan Park alanının kaldırılmasına ilişkin imar plan değişikliği talebi gerekli sosyal donatı alanlarının oluşturulamaması nedeniyle  uygun görülmemiştir.

 

Yapılan görüşme sonunda :

 

Teklif edilen İmar Plan Değişikliği; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu doğrultusunda oylamaya sunulup oybirliği ile reddine, evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

Ramis UZUN                               Mustafa ÖNCÜ                                 Hasan GÖREN

Meclis Başkanı                              Katip Ü ye                                         Katip Üye

Belediye Başkanı                          Meclis Üyesi                                      Meclis Üyesi

 

 

 

 

BEŞİKDÜZÜ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 Tarih               : 03.01.2014

Birleşim          : 1

Oturum          : 1

Sayı                 : 5

 

Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli  28.11.2013 tarih  ve 1370 kayıt  No’lu dilekçe,  Belediye   Meclisinin   06.12.2013 tarihli toplantısında Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11.12.2013 tarih ve 29 sayılı Raporu Belediye Meclisinde okundu.

 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda;

 

Nefsişarlı Mahallesi , Ada :198, Parsel:2’de kayıtlı taşınmaz ile ilgili plan değişikliği talebinin  Şehir ve Bölge Plancısına İmar Plan Değişikliği tasarısı hazırlattırıldıktan sonra değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

 

Yapılan görüşme sonunda :

 

Teklif edilen İmar Plan Değişikliği; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu doğrultusunda oylamaya sunulup oybirliği ile kabul edilmesine,  evrakın   İmar  ve  Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

Ramis UZUN                               Mustafa ÖNCÜ                                 Hasan GÖREN

Meclis Başkanı                              Katip Ü ye                                         Katip Üye

Belediye Başkanı                          Meclis Üyesi                                      Meclis Üyesi

 

 

BEŞİKDÜZÜ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 Tarih               : 03.01.2014

Birleşim          : 1

Oturum          : 1

Sayı                 : 6

 

 

Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli  28.11.2013 tarih  ve 1374 kayıt  No’lu dilekçe,  Belediye   Meclisinin   06.12.2013 tarihli toplantısında Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11.12.2013 tarih ve 30 sayılı Raporu Belediye Meclisinde okundu.

 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda;

 

Vardallı Mahallesi, 154 Ada, 2 ve 3 nolu parseller ile 155 Ada 3, 6 ve 7 nolu parsellerin ortasından geçen 7 metrelik yaya yolunun söz konusu parsellerin kuzey sınırına ötelenmesi ve parsellerin güney sınırlarında 7 metrelik yaya yollarının oluşturulması ile ilgili Şehir Plancısınca hazırlanan imar plan değişikliği talebi uygun görülmüştür.

 

Yapılan görüşme sonunda :

 

Teklif edilen İmar Plan Değişiklikleri; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu doğrultusunda oylamaya sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilerek 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre ONANMASI’na  gereği için kararın   İmar  ve  Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi

 

Ramis UZUN                               Mustafa ÖNCÜ                                 Hasan GÖREN

Meclis Başkanı                              Katip Ü ye                                         Katip Üye

Belediye Başkanı                          Meclis Üyesi                                      Meclis Üyesi

 

 

 

BEŞİKDÜZÜ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 Tarih               : 03.01.2014

Birleşim          : 1

Oturum          : 1

Sayı                 : 7

 

 

Başkanlık Makamından havaleli Belediye Meclis Üyeleri Mustafa ÖNCÜ ve Sunay KURTOĞLU’nun  03.01.2014 tarihli yazılı önergeleri  Belediye meclisinde okundu.

Gündeme alınması kabul edildi.

 

Yapılan görüşme sonunda;

 

02.09.2013 Tarih ve 49 Sayılı Belediye meclis kararı ile 31.12.2013 Tarihine kadar Belediyemize su borcu bulunan abonelerin su borçlarını defaten  ödemeleri halinde borcun tamamından %10 oranında gecikme zammı tahsil edilmesine karar verilmiş ve tahsilatı takibe bağlanan bir kısım su borçlarının tahsilatı büyük oranda  sağlanmıştır.

Söz konusu uygulamaya 01.01.2014 tarihinden başlamak üzere 30.03.2014 tarihinde son bulacak şekilde devam olunmasına, gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine Belediye meclisinin 03.01.2014 tarihli birinci birleşim birinci oturumunda oy birliği ile karar verildi.

 

Ramis UZUN                               Mustafa ÖNCÜ                        Hasan GÖREN

Meclis Başkanı                             Katip Üye                                 Katip Üye

Belediye Başkanı                         Meclis Üyesi                             Meclis Üyesi

 

 

BEŞİKDÜZÜ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 Tarih               : 03.01.2014

Birleşim          : 1

Oturum          : 1

Sayı                 : 8

 

Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli  03.01.2014 tarihli yazı ve ekleri  Belediye meclisinde okundu.

Gündeme alınması kabul edildi.

 

Yapılan görüşme sonunda;

 

Vardallı Mahallesi Ada:123 Parsel 1’de kayıtlı A-4 (0.30/1.20) yapı nizamında bulunan imar adasının A-7 (0.30/2.10) olması ile ilgili Şehir ve Bölge Plancısınca hazırlanan İmar Planı Değişikliği talebinin kabul edilerek 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre ONANMASI’na  gereği için kararın   İmar  ve  Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine  Belediye meclisinin 03.01.2014 tarihli birinci birleşim birinci oturumunda oy birliği ile karar verildi

 

 

Ramis UZUN                               Mustafa ÖNCÜ                        Hasan GÖREN

Meclis Başkanı                             Katip Üye                                 Katip Üye

Belediye Başkanı                         Meclis Üyesi                             Meclis Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

Bu içeriği paylaşabilirsiniz

Yorum Yapmak İster Misiniz?


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/bduzubeltr/domains/besikduzu.bel.tr/public_html/wp-content/themes/belediye/comments.php on line 60

Beşikdüzü
 • T.C Cumhurbaşkanlığı
 • T.C Başbakanlık
 • Bimer | Başbakanlık İletişim
 • Trabzon Valiliği
 • Trabzon Belediyesi
 • Beşikdüzü Kaymakamlığı
Facebook Twitter Google + Youtube Vimeo Pinterest